Bestellen, hoe werkt het?

Zodra je een bestelling hebt geplaatst controleren wij deze op technische uitvoerbaarheid. Als je order door ons is goedgekeurd ontvang je een e-mail waarmee je de betaling kan verrichten. Dit kan per iDeal of per overschrijving. Zodra wij de betaling hebben ontvangen ontvangt je hierover een e-mail, met in de bijlage je factuur. Op dat moment zal je rekening moeten houden met een levertijd van glas en douchedeuren van ca. 8-15 werkdagen. Accessoires hebben een levertijd van ca. 2-5 werkdagen. Zodra er een leverdatum bekend is, vermelden wij deze in ons tracking systeem en ontvang je hiervan een berichtje per mail. Mocht je hier nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuws

  • Reviews op Trustpilot.nl - Op Trustpilot.nl kunt u de reviews teruglezen van Spiegelpaleis.nl. Als u nog... Lees verder…
  • Spiegel 8mm dikte - Door een uitbreiding van ons assortiment kunnen we nu ook spiegels leveren met... Lees verder…
  • Ook Belgen bestellen bij Spiegelpaleis.nl - Spiegelpaleis.nl levert nu ook in België (noord), tegen hetzelfde tarief als... Lees verder…

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIEGELPALEIS.NL, d.d. 17-06-2014

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- “SPIEGELPALEIS.NL”: de onderneming die onder de naam SPIEGELPALEIS.NL wordt gedreven, is gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende aan: Beeckendael 64, 5221 PM.
- “Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in art. 3.2 van deze Voorwaarden.
- “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en SPIEGELPALEIS.NL, door of via SPIEGELPALEIS.NL binnen een overeengekomen termijn aan u dient te worden geleverd, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
- “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van SPIEGELPALEIS.NL worden gesloten en waarbij SPIEGELPALEIS.NL partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en SPIEGELPALEIS.NL middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door SPIEGELPALEIS.NL worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3. Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. SPIEGELPALEIS.NL worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door SPIEGELPALEIS.NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4. SPIEGELPALEIS.NL heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1a Alle aanbiedingen, gedaan op de website van SPIEGELPALEIS.NL, zijn geheel vrijblijvend. Indien SPIEGELPALEIS.NL de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zult u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan SPIEGELPALEIS.NL te melden.

3.1b De vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van systeemfouten en/of prijsfouten en indien strikt noodzakelijk kunnen deze na het plaatsen van de bestelling van de klant door SPIEGELPALEIS.NL worden gewijzigd. De klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant heeft dan de mogelijkheid de geplaatste order zonder bijkomende kosten schriftelijk te annuleren.

3.2 De overeenkomst tussen SPIEGELPALEIS.NL en de klant komt tot stand (en is dus bindend) op het moment dat u het gehele orderproces op de website van SPIEGELPALEIS.NL heeft doorlopen, akkoord bent gegaan met de leveringsvoorwaarden en de order heeft afgerond door het klikken op de button “bestelling plaatsen”.
De administratie van SPIEGELPALEIS.NL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs voor de door u aan SPIEGELPALEIS.NL verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door SPIEGELPALEIS.NL verrichte leveringen. SPIEGELPALEIS.NL erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3. Nadat uw bestelling is geplaatst zal deze door SPIEGELPALEIS.NL worden gecontroleerd op technische uitvoerbaarheid. Indien deze akkoord is ontvangt u per e-mail een orderbevestiging met de mededeling dat uw order vrij is gegeven voor betaling. Zodra uw betaling door SPIEGELPALEIS.NL is ontvangen, ontvangt u per e-mail de bijbehorende factuur met de volgende gegevens;
(a) Uw naam, factuuradres, verzendadres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres);
(b) De factuurdatum, het factuurnummer en bijbehorend ordernummer
(c) Een omschrijving van het product dat door u is gekocht en het aantal door u gekochte producten,
(d) De prijs van het product,
(e) De kosten van verzending en evt. andere kosten in verband met het door SPIEGELPALEIS.NL uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan,
(f) Het e-mailadres en telefoonnummer van de afdeling van SPIEGELPALEIS.NL, waar u met vragen over uw bestelling terecht kunt.

3.4 U wordt middels e-mail op de hoogte gesteld van de leverdatum van uw bestelling. U kunt uw orderstatus ten alle tijden bekijken via onze website. Om in te loggen dient u uw ordernummer en postcode van het afleveradres in te geven. Indien de leverdatum mocht veranderen stelt SPIEGELPALEIS.NL u hiervan zo spoedig mogelijk, per e-mail, op de hoogte.

4. Transport en kosten
4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is geheel voor SPIEGELPALEIS.NL.

4.2 Levering geschiedt middels een externe transporteur en betreft levering op de begane grond tot de deur. Indien de chauffeur op verzoek van de klant toch welwillend is de spiegel in huis neer te zetten, dan is dit geheel voor risico van de klant en kan SPIEGELPALEIS.NL niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of gevolgschade aan het product en/of aan uw interieur etc.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en SPIEGELPALEIS.NL.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door SPIEGELPALEIS.NL wordt overschreden, zal SPIEGELPALEIS.NL u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met SPIEGELPALEIS.NL te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SPIEGELPALEIS.NL te melden, tenzij dit op maat gesneden spiegels of glas betreft.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal SPIEGELPALEIS.NL binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door SPIEGELPALEIS.NL overschrijden van de levertermijn, zal SPIEGELPALEIS.NL deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met SPIEGELPALEIS.NL hebt ontbonden. SPIEGELPALEIS.NL acht zich niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met SPIEGELPALEIS.NL te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dit is enkel van toepassing op voorraadartikelen zoals onderhoudsmiddelen en accessoires. Spiegels, figuurglas en andere glassoorten worden op uw verzoek geproduceerd en kunnen wij in geen geval retour nemen.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan SPIEGELPALEIS.NL te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar SPIEGELPALEIS.NL. U dient dan wel zelf de kosten van en het risico voor retour te dragen. Dit is enkel van toepassing op voorraadartikelen zoals onderhoudsmiddelen en accessoires. Spiegels, figuurglas en andere glassoorten worden op uw verzoek geproduceerd en kunnen wij in geen geval retour nemen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met SPIEGELPALEIS.NL ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal SPIEGELPALEIS.NL binnen 14 dagen nadat SPIEGELPALEIS.NL het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 SPIEGELPALEIS.NL behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds volledig uit de verpakking is gehaald, is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van SPIEGELPALEIS.NL of de leverancier van het Product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SPIEGELPALEIS.NL schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal SPIEGELPALEIS.NL u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. SPIEGELPALEIS.NL heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug
7.1 Indien u binnen 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen (na het in ontvangst nemen van spiegels en/of ander glas is reclamatie betreffende krassen en/of andere beschadigingen niet meer mogelijk) of u van mening bent dat het product niet voldoet aan de specificaties van het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden :
(a) u kunt SPIEGELPALEIS.NL schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met SPIEGELPALEIS.NL ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan SPIEGELPALEIS.NL te melden.

7.2 Indien u SPIEGELPALEIS.NL vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product aan SPIEGELPALEIS.NL te retourneren. SPIEGELPALEIS.NL zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van SPIEGELPALEIS.NL, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is SPIEGELPALEIS.NL niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. SPIEGELPALEIS.NL zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1 (b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan SPIEGELPALEIS.NL te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van SPIEGELPALEIS.NL. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening worden teruggestort. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. Garanties
8.1 Op de door SPIEGELPALEIS.NL geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt gegeven. De garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door SPIEGELPALEIS.NL serieus in behandeling worden genomen; hierbij worden de garantiebepalingen van de fabrikant aangehouden. Wij willen u er wel op wijzen dat zodra u de spiegel(s) of andere glasproducten in ontvangst heeft genomen, er geen reclamaties worden gehonoreerd betreffende krassen of andere beschadigingen. Dit dient u bij levering te constateren en bij de chauffeur te melden. Indien deze klacht te wijten is aan transport- of productiefouten, zullen wij de ruit en/of spiegel zo spoedig mogelijk gratis herleveren met inachtneming van de reguliere levertijd. De klachtruit dient bij herlevering retour te worden gegeven aan de chauffeur. Indien de klachtruit niet retour wordt genomen zal de herleverde ruit alsnog in rekening worden gebracht.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de chauffeur én schriftelijk te melden bij de afdeling Verkoop van SPIEGELPALEIS.NL (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 SPIEGELPALEIS.NL zal binnen 10 dagen uitsluitsel geven over de afhandeling van uw klacht. SPIEGELPALEIS.NL zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Privacy
10.1 SPIEGELPALEIS.NL zal uw persoonsgegevens opnemen in haar eigen administratie, er zal géén verschaffing aan derden plaatsvinden.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door SPIEGELPALEIS.NL kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan.

10.3 De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

11. Verkoop-/serviceafdeling van SPIEGELPALEIS.NL
11.1 Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
SPIEGELPALEIS.NL, afd. verkoop, Beeckendael 64, 5221 PM te 's-Hertogenbosch, tel. nr.: 073-8223866, e-mail: info@spiegelpaleis.nl

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten, gesloten met SPIEGELPALEIS.NL, is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en SPIEGELPALEIS.NL, naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en SPIEGELPALEIS.NL, dan kunt u SPIEGELPALEIS.NL verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij SPIEGELPALEIS.NL van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne kan worden geschikt, is de rechter te ´s-Hertogenbosch bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SPIEGELPALEIS.NL meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.